మీ దృష్టిలో ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ?

మీ దృష్టిలో ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ? Live

  • వైఎస్ జగన్
    74% 101 / 135
  • చంద్రబాబు నాయుడు
    11% 15 / 135
  • పవన్ కళ్యాణ్
    14% 19 / 135

Powered By MirrorToday